Sopimusehdot

1. Soveltaminen ja voimassaolo 

Näitä ehtoja sovelletaan Next Generation Physique Oy:n (tuotteiden ja palveluiden toimittaja) ja kuluttaja- ja yritysasiakkaan väliseen tuotteiden sekä palveluiden kauppaan, ellei sopimus- tai palvelukohtaisissa ehdoissa ole toisin sovittu. Ehdot tulevat voimaan 20.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.  

 

2. Sopimuksen syntyminen - tuotteen tilaaminen

 

Tuote tilataan yrityksen kotisivuilta osoitteesta www.ngphysique.fi. Tilaus vahvistetaan maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Vaihtoehtoisesti tilaus voidaan vastaanottaa ja vahvistaa sähköpostitse Next Generation Physique Oy:n sähköpostitilillä info@ngphysique.fi. Tilaus vahvistetaan sähköpostin välityksellä niin, että toimittaja lähettää asiakkaalle sähköisesti toimittajan valmiiksi allekirjoittamat sopimusehdot, jotka vastaanottaja allekirjoittaa (sähköisesti tai tulostetulle paperille), ja lähettää kuvan allekirjoitetusta sopimuksesta toimittajalle sähköpostiin. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä tilaus- ja toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä mahdolliset toimituskulut.  

 

3. Asiakkuus 

 

Valmennussopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva valmennussopimus on voimassa sopimuksen syntymisestä alkaen, kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen ehtojen kohdan mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan kontakti- ja etävalmennussopimuksen voi irtisanoa kolmen kuukauden vähimmäismääräajan täytyttyä viimeistään viikkoa ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Toistaiseksi voimassa olevan ravitsemusvalmennuksen voi irtisanoa milloin tahansa ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Mikäli valmennussopimus on määritelty määräaikaiseksi, niin sitä ei voida irtisanoa PT-sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana – ilman tämän sopimuksen 5. kohdan mukaista perusteltua syytä. Määräaikaisen valmennussopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan, ja mikäli asiakas ei käytä valmennuspalveluita yhden vuoden aikana tilauspäivästä niin palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää. 

 

4. Palveluiden hinnat 

 

Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Mikäli toimittaja muuttaa hintojaan kesken sopimuskauden, hintojen muutokset eivät koske jo voimassa olevia valmennussopimuksia. Jo käynnissä olevien valmennusten hinnat määräytyvät sopimushetkellä voimassa olleiden hintojen mukaisesti koko valmennusjakson ajalle - niin määräaikaisissa kuin toistaiseksi voimassa olevissa valmennussopimuksissa. 

Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu. 

 

5. Sovitun tapaamisen peruutus 

 

Asiakas sitoutuu noudattamaan toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja valmennuspalveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Mikäli palvelun toimittaja myöhästyy tapaamisesta, tapaamista pidennetään niin, että sovittu palvelunkesto täyttyy tai menetetty aika hyvitetään seuraavassa tapaamisessa asiakkaan ja palvelun toimittajan yhteisestä sopimuksesta.  

Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohtansa siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken. Tapaamisen siirto edellyttää toimittajan kirjallista tai suullista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista asiakkaan toimesta, mikäli valmennuspalvelusopimuksen kohteena ovat toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut. 

 

6. Palvelun irtisanominen 

 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden. Myös asiakkaan tullessa raskaaksi, on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelu välittömästi. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitun kaltaisista purkuperusteista. Edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa (esim. lievemmissä vammautumisissa, esim. 1 kk liikuntakieltoa) asiakas voi halutessaan sopia myös palvelun väliaikaisesta keskeytyksestä. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva kontaktivalmennus, eikä valmennukseen sisältyviä valmennustapaamisia pystytä kohtuullisella vaivalla järjestämään esim. asiakkaan tai toimittajan muuton seurauksena, valmennus jatkuu etävalmennushinnaston mukaisena sopimuskauden loppuun asti, eikä kontaktikertoja näin ollen järjestetä. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös silloin, kun toimittaja olennaisesti rikkoo palvelun sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa sopimusta. 

 

7. Palvelun tauottaminen 

12 kk määräaikaisissa valmennussopimuksissa asiakkaalla on mahdollisuus ilman erityistä syytä tauottaa valmennusta enintään 1 kk ajan 12 kk aikana. Tauotuksen voi tehdä enintään kahdessa vähintään 2 viikon jaksossa. 

 

8. Saatavien perintä 

 

Laskulla maksettaessa toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut PT-sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää Toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen. Toimittajalla on oikeus yksipuolisella kirjallisella ilmoituksella toistaiseksi keskeyttää palvelujen toimittaminen, jos asiakas ei ole maksanut maksujaan eräpäivään mennessä. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Palvelu voi jatkua, kun asiakas on maksanut erääntyneet maksunsa. Toimittajan edellä mainitusta syystä suorittama sopimuksen keskeyttäminen ei pidennä määräaikaisen sopimuksen kestoa. 

 

9. Turvallisuus 

 

Valmennukseen osallistuessaan asiakas hyväksyy osallistuvansa toimintaan, jossa on olemassa mahdollisen henkilö̈- tai esinevahingon riski. Valmennuksen järjestäjä̈ ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka asiakkaalle on esimerkiksi aiheutunut tämän omasta huolimattomuudesta tai annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Asiakas on tietoinen mm. liikuntasuorituksiin liittyvästä̈ tavanomaisesta loukkaantumisriskistä ja hyväksyy tämän seikan osallistuessaan valmennukseen omasta tahdostaan. Valmennukseen osallistuvalla asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ja ko. toimintaan riittävä̈ tapaturmavakuutus tai muu vastaava vakuutus. Asiakkaan tulee ilmoittaa etukäteen toimijalle mahdollisista omaa terveydentilaa koskevista, tai muista vastaavista toimintaan ja tapahtumaan osallistumiseen vaikuttavista merkityksellisistä̈ seikoista. Näin toimija osaa varautua ja huomioida ohjelmaa sopivaksi asiakkaan tarpeisiin mm. turvallisuusnäkökulmat huomioiden. 

 

Asiakkaan tulee aina noudattaa ohjaajan antamia ohjeistuksia suorituksia tehdessään. Tapahtuman aluksi ohjaaja antaa osallistujille perusohjeet tapahtumassa noudatettavista säännöistä. Älä osallistu suorituksiin, jos et tunne niihin pystyväsi. Ohjaajat ovat asiantuntevia ja ymmärtävät erilaisten asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. Muista aina epäröimättä kysyä̈ ohjaajilta mieltä̈ askarruttavista turvallisuutta koskevista seikoista. 

 

10. Salassapitovelvollisuus 

 

Kaikki valmennuspalveluihin liittyvä materiaali on henkilökohtaista ja ohjelmat on suunniteltu yksilöllisesti. Materiaalin jakaminen, antaminen toiselle tai muulla tavoin niiden epäsopiva hyväksikäyttö on ehdottomasti kielletty. Väärinkäytöstilanteissa tämä voi johtaa valmennuksen purkuun ja korvausvastuuseen, jossa katsotaan jokaisen tapauksen kohdalla erikseen, kuinka paljon haittaa asiakkaan toiminta on yritykselle tehnyt. 

 

11. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen 

 

Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asiakkaan ja palvelun toimittajan välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon yhden (1) kuukauden kuluessa neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan erimielisyydet tarvittaessa käräjäoikeudessa.

12. COVID-19 viruksesta aiheutuvat ongelmat

Mikäli joudut valmennussuhteen aikana karanteeniin (koronavilkku tai lääkärin määräys) tai kuntosalisi suljetaan, ja et pysty noudattamaan harjoitusohjelmaa, noudatetaan seuraavaa käytäntöä. Samaa käytäntöä sovelletaan myös omaehtoisessa karanteenista, karanteenin syyn ollessa perusteltu.

Ilmoita karanteeniin joutumisesta tai kuntosalisi sulkemisesta vähintään kahden päivän sisällä tapahtumasta ja valmistaudu tarvittaessa toimittamaan dokumentti karanteenimääräyksestä tai kuntosalisi sulkemisesta. Voit valita tilanteesi mukaan joko valmennussuhteen tauottamisen tai harjoitusohjelman muokkaamisen sinulle sopivaksi. Valmennussuhteen tauottaminen alkaa päivästä, jolloin meille saapuu tauottamisilmoituksesi ja päättyy seitsemän päivän kuluessa karanteenin loputtua tai kuntosalin avauduttua. Tauon loppumiseen sisältyy siis viikon siirtymäajan ja saat itse päättää, milloin valmennussuhde käynnistyy uudestaan tuon seitsemän päivän aikana. Suosittelemme kuitenkin sitä, että tauon pituus on kokonaisuudessa 7, 14 tai 21 päivää. Tauko korvataan lyhentämättömänä joko kyseisen valmennuskuukauden aikana (tulevien kuukausien laskutus siirtyy tauon verran eteenpäin) tai se lisätään valmennussuhteen loppuun (laskutus jatkuu alkuperäisesti sovitulla tavalla ja alkuperäisen valmennussuhteen loputtua valmennussuhde jatkuu korvauksetta tauon verran). Tauon aikana emme vastaa harjoittelustasi ja/tai ravitsemuksestasi. Mikäli valitset harjoitusohjelman muokkaamisen, valmennussuhde jatkuu normaalisti sopimuskauden loppuun asti.

Sairastuessasi COVID-19 virukseen ja et kykene jatkamaan valmennussuhdetta, palvelun irtisanomisessa käytetään kohdan 6. mukaisia toimenpiteitä.